AI2020.pl

Akademia Innowacji dla UczelniAcademy of Innovation for Universities

9 lutego 2018, Hotel Sound Garden, WarszawaFebruary 9th 2018, Hotel Sound Garden, Warsaw


ZaproszenieInvitation

Szanowni Państwo


Finalizowana przez Rząd Ustawa 2.0 obdarza uczelnie ogromną autonomią w procesie modelowania strategii, struktury organizacyjnej czy oferowanych przez uczelnie programów kształcenia. Mądrze wykorzystane środki unijne mogą stać się motorem napędowym zmian jakie umożliwia Ustawa 2.0. Przewagę konkurencyjną w tym procesie uzyskają te uczelnie, które strategicznie ważne decyzje zarządcze i dydaktyczne będą podejmować w oparciu o rzetelnie gromadzone i analizowane dane.

Szacuje się, że polskie uczelnie zainwestowały w latach 2007-2017 przeszło 200 milionów złotych na rozwój i wdrażanie systemów wspierających zarządzanie szkolnictwem wyższym. Ten skokowy wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii nie przełożył się jednak wprost na podniesienie poziomu kształcenia i badań naukowych realizowanych przez polskie uczelnie. Przed nami wyzwanie jakim jest budowa i utrzymanie zintegrowanych ekosystemów IT, wspierających proces decyzyjny oraz realizację kluczowych zadań tj. rekrutacja optymalnie dopasowanych kandydatów na studia, retencja studentów i umiejętne wprowadzanie ich na rynek pracy, uzyskiwanie akredytacji międzynarodowych, awans uczelni w rankingach oraz wiele innych.

Akademia Innowacji 2020 ma na celu merytoryczną debatę na temat innowacji wspierających rozwój polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy głównych decydentów w procesie wdrażania i rozwoju systemów IT w wiodących polskich uczelniach, zarządy polskich i międzynarodowych firm dostarczających sprawdzone rozwiązania dla uczelni oraz ekspertów w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem Akademii Innowacji 2020 oraz do aktywnego udziału w naszym wydarzeniu.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes PCG Polska Sp. z o.o.

Dear Sirs,


The newly proposed higher education reform (Law 2.0) provides universities with significant levels of autonomy with respect to shaping university’s strategy, organizational structure and programs of studies. Smart use of EU funding can fuel organizational changes enabled by Law 2.0. The strategic competitive advantage will be achieved by those universities which will base their managerial and educational decisions on reliably gathered and analyzed data.

It is estimated that the Polish universities invested over 200 million of zlotys in the development and implementation of SIS and ERP solutions between 2007 and 2017. This significant increase in the levels of institutional spending on technology did not translate directly into improvement of teaching or scientific research quality. Ahead of us lies the challenge of building integrated IT ecosystems in universities that support decision-making and management of key processes such as: strategic enrollment of candidates, student retention, accreditations and university advancement in the international rankings.

The Academy of Innovation 2020 supports the introduction of innovations that can help develop the Polish higher education system. Among the invited guests there are key decision-makers in the area of IT and development from the leading Polish universities, executives of Polish and global brands providing proven solutions to universities and experts in the area of EU funding acquisition.

I encourage you to take a closer look at our agenda and to actively participate in the Academy of Innovation 2020.

Sincerely yours,
Łukasz Sułkowski, Ph. D.
President of PCG Polska

OrganizatorzyOrganizers

PCG Academia
PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group, z Bostonu w Stanach Zjednoczonych. Razem ze swoją siostrzaną spółką LIBRUS, PCG Academia stanowi największą grupę edukacyjną w Polsce, obsługującą blisko 5000 szkół i 50 uczelni. Misją PCG Academia jest wspieranie szkół wyższych w efektywnym zarządzaniu procesem dydaktycznym w oparciu o rzetelnie zgromadzone i przeanalizowane dane. Oferowany przez PCG system Uczelnia 10 jest najszybciej rozwijającym się i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w swojej klasie oferowanym na polskim rynku. PCG jest inicjatorem i organizatorem konkursu i konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN – wydarzenia, które od lat z sukcesem integruje społeczność blisko 1000 osób z kraju i zza granicy zainteresowanych tematyką profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym. PCG jest partnerem strategicznym Fundacji Rektorów Polskich oraz Akademii Leona Koźmińskiego. PCG Academia is an integral part of the global consulting firm – Public Consulting Group out of Boston in the United States. Along with its sister company – LIBRUS, PCG Academia is part of the largest educational group in Poland, serving 5000 schools and 50 universities. The mission of PCG Academia is to support higher education institutions in effective management of education based on analysis of reliable data. The system offered by PCG – University 10, is the fastest growing and the most comprehensive solution in its class offered on the Polish market. PCG is the initiator and organizer of the LUMEN Conference and Awards Gala – an initiative has successfully been integrating the community of over 1000 individuals from Poland and abroad engaged in professional management of higher education. PCG is the strategic partner of Polish Rectors Foundation and Kozminski University.
System obsługi studiów Uczelnia 10University 10 Student Information System
System obsługi studiów Uczelnia 10 to więcej niż repozytorium do przechowywania danych. Nasze rozwiązanie pozwala pracownikom uczelni efektywnie analizować dane i podejmować właściwe decyzje dydaktyczne i menedżerskie na ich podstawie. Uczelnia 10 wspiera efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym na uczelni – od rekrutacji, obsługi i utrzymania studentów, po planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych oraz raportowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji.University 10 Student Information System is more than a data repository. The solution offered by PCG Academia enables university staff to analyze data efficiently and to make sound teaching and managerial decisions on its basis. University 10 supports efficient management of the teaching process at universities, from student enrollment, service and retention, to timetabling and settlement of classes, and internal and external reporting.
Kandydaci 4.0 Candidates 4.0
Rozwiązanie pozwala pracownikom uczelni monitorować status kandydatów na studia i komunikować się z nimi na każdym etapie procesu rekrutacji, od początkowego zapytania o ofertę po rozpoczęcie nauki. Dzięki możliwości integracji z oprogramowaniem LIBRUS Synergia, Krajowym Rejestrem Matur (KReM) oraz z dowolnym systemem obsługi studiów, nasze rozwiązanie przyspiesza proces gromadzenia i weryfikacji danych rekrutacyjnych, a po ich akceptacji, umożliwia włączenie kandydata w poczet aktywnych studentów za pomocą pojedynczego kliknięcia myszką.The system offered by PCG Academia enables university staff to monitor the status of university applicants and to communicate with them at each stage of the enrollment process, from preliminary enquiry about the offer to actual enrollment. Thanks to the existing integrations with k-12 SIS software our solution accelerates the process of enrolling the candidates, and enables to award active student status to the applicant with a single click.
Studenci 4.0 Students 4.0
W oparciu o dane na temat przyjętych studentów (pozyskanych z systemu Kandydaci 4.0) system wspomaga diagnozę indywidualnych potrzeb edukacyjnych studenta, co pozwala na optymalizację podziału studentów na grupy, definiowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne czy udostępnianie studentom odpowiednich zasobów. Rozwiązanie umożliwia gromadzenie i analizę danych ze wszelkich dostępnych źródeł wiedzy o studentach, w tym z systemu dziekanatowego, systemu ERP, systemu elektronicznego egzaminowania studentów, systemu elektronicznych legitymacji studenckich, platformy e-learningowej czy studenckiej aplikacji mobilnej. W oparciu o dane zgromadzone w profilu studenta, system umożliwia identyfikację zależności pomiędzy potencjałem edukacyjnym studenta, a prawdopodobieństwem terminowego ukończenia przez niego studiów i uzyskania dyplomu. Based on the data of accepted Candidates (pulled from Candidates 4.0) the system supports diagnosis of the individual learning needs of students, allowing the university to optimize forming of the student groups, define special support for the students with educational needs and effectively use resources. The solution allows for collection and analysis of data from all available sources including SIS, ERP, LMS, digital assessment, electronic student cards, or mobile apps. Based on the data collected a student profile is created allowing forecasting the probability of student success and timely graduation.
Arcus SI
Arcus Systemy Informatyczne jest dostawcą, producentem oraz integratorem rozwiązań informatycznych. Od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w uczelniach, instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach. Realizuje projekty informatyczne zwiększające efektywność pracy klientów z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych narzędzi informatycznych uzupełnianych wysokiej jakości usługami. Bazując na swoim doświadczeniu oraz dzięki ścisłej współpracy z Microsoft – dostawcą oprogramowania – stworzyliśmy rozwiązanie dedykowane dla uczelni. Oferowana przez Arcus Systemy Informatyczne innowacyjna platforma one4all obsługuje wszystkie procesy biznesowe w obszarze: finansów, kadr i płac wraz z modułem pomocy socjalnej, środki trwałe i inwentaryzacja, budżetowanie, zarządzanie projektami i budżetami w projektach, zakupy wraz z obsługą zamówień publicznych, sprzedaż, portale wewnętrzne i zewnętrzne, analizy i raporty, obieg dokumentów. One4all stanowi bardzo dobre podstawy do optymalizacji procesów organizacyjnych pod kątem zgodności z RODO. W ostatnim Arcus SI zakończył wdrożenia na Politechnice Poznańskiej oraz Politechnice Śląskiej. Kolejny projekt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu jest w toku. Arcus is the provider and integrator of IT solutions. For the last 20 years the firm has been providing universities, public institutions and commercial entities with solutions that improve process-based management. The firm engages in projects that improve the effectiveness of its clients with the use of modern technology and high quality services. Leveraging its close cooperation with Microsoft, Arcus created a comprehensive solution that supports higher education institutions. The One4all platform manages all critical business processes in the area of finances, HR, payroll, budgeting, project management, procurements, sales, reporting and document management. One4all sets a perfect foundation for the optimization of organizational processes in the context of their compliance with RODO regulations. In the recent years the firm successfully implemented its solutions in Poznan Polytechnic and Silesian Polytechnic and is in the process of implementing its system at the University of Adam Mickiewicz in Poznan.
System do Zarządzania Nowoczesną Uczelnią - One4all - na bazie Microsoft Dynamics 365 One4all
Oferowana przez Arcus Systemy Informatyczne innowacyjna platforma one4all jest odpowiedzią na potrzeby uczelni wyższych w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania. one4all oprócz kompleksowej obsługi procesów zachodzących w wyższej uczelni integruje także obszary zarządzania komunikacją i workflow, zarządzania projektami oraz zapewnia analizę prowadzonej działalności. Platforma jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie dedykowanym do zarządzania działalnością szkół wyższych. 
Korzyści z zastosowania platformy one4all:
 • Usystematyzowanie oraz usprawnienie działalności strategicznej i operacyjnej uczelni poprzez wdrożenie odpowiednich procesów,
 • Uproszczenie procedur związanych z obiegiem informacji i dokumentów, zastępowanie dokumentacji papierowej - dokumentacją elektroniczną,
 • Usprawnienie pracy pracowników uczelni poprzez dostępność danych w jednym miejscu, w jednym systemie,
 • Wsparcie zarządzania dostępnymi funduszami i budżetami w najbardziej efektywny sposób,
 • Uproszczenie złożonych procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadr i płac,
 • Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami uczelni,
 • Wsparcie planowania i wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich, materiałowych i innych,
 • Dostępność informacji w czasie rzeczywistym i wzrost zaufania wśród studentów,
 • Skuteczna optymalizacja procesów administracyjnych,
 • Zapewnione bezpieczeństwo danych.
 • Gotowość na najnowsze wymagania legislacyjne, m.in.: JPK, RODO, Split Payment itp.
One4all platform offered by Arcus SI responds to the university needs in the area of effective use of resources. In addition to comprehensive management of processes One4all integrates document workflow, projects management and reporting. The platform is one in its kind solution in Europe dedicated to serving the needs of higher education institutions.
Benefits of using One4All include:
 • Effective organization of strategic and operational activities of Universities based on processes
 • Simplification of processes related to document workflow management – replacing paper with digital
 • Optimizing resource utilization thanks to increased availability of data in one system
 • Effective management of funding and budgeting processes
Blackboard
Misją Blackboard jest współpraca z międzynarodową społecznością szkół i uczelni oraz wspieranie osób i instytucji w procesie kształcenia przy użyciu nowoczesnych usług i rozwiązań IT. Blackboard jest sprawdzonym partnerem zmiany w edukacji dzięki doskonałemu zrozumieniu perspektywy osoby uczącej się oraz potencjałowi do wprowadzania innowacji. Our mission is to partner with the global education community to enable learner and institutional success, leveraging innovative technologies and services. With an unmatched understanding of the world of the learner, the most comprehensive student-success solutions, and the greatest capacity for innovation, Blackboard is education's partner in change.
Blackboard Learn
Blackboard Learn to wirtualne środowisko edukacyjne umożliwiające efektywne zarządzanie kursami e-learningowymi opracowane przez Blackboard Inc. System jest oferowany w pełni za pośrednictwem przeglądarki internetowej i charakteryzuje się otwartą opensource’ową architekturą oraz skalowalną konstrukcją umożliwiającą łatwą integrację z systemem obsługi studiów. Blackboard Learn (previously the Blackboard Learning Management System), is a virtual learning environment and course management system developed by Blackboard Inc. It is Web-based server software which features course management, customizable open architecture, and scalable design that allows integration with student information systems and authentication protocols. It may be installed on local servers or hosted by Blackboard ASP Solutions.
Moodlerooms
Moodlerooms to największy na świecie partner platformy Moodle oraz integralna część firmy Blackboard. Moodlerooms to platforma edukacyjna oferowana w chmurze w modelu Software as a Service. Moodlerooms stanowi uzupełnienie platformy Moodle oferując dodatkowe funkcjonalności, lepszy wygląd, integracje oraz łatwiejsze metody tworzenia treści. Moodlerooms is Blackboard’s open source division and the largest Moodle partner with the greatest presence worldwide. Moodlerooms work through a cloud-based SaaS model to provide online learning solutions. All the benefits of Moodle are extended, improved, revised, and integrated in a single place so our clients are able to easily build better learning experiences.
Canvas
Canvas został stworzony przez dwójkę studentów chcących uczyć się przy pomocy lepszego systemu LMS niż ten, którego sami używali. Ich pasja i zaangażowanie doprowadziły do powstania firmy Instructure, która od 2008 oferuje innowacyjne rozwiązania chmurowe wspierające proces kształcenia w środowisku akademickim oraz biznesowym. Canvas jako produkt powstał w 2012 r. i jest obecnie jednym z najnowocześniejszych systemów klasy LMS na rynku. Firma Instructure jest najszybciej rozwijającym się dostawcą usług związanych z kształceniem na odległość na świecie. Z Canvas korzysta ponad 15 milionów użytkowników reprezentujących 3000 instytucji z całego świata. W zeszłym roku Canvas stanowił 67% wszystkich nowych wdrożeń systemów LMS w Europie. Canvas was born from the dreams of two students to have a better LMS than the one they'd been using. They poured their hearts and minds into making their dreams a reality. Incorporated in 2008, today Instructure provides innovative, cloud-based learning management platforms for academic institutions and businesses worldwide. Canvas was launched in 2012, being the most modern LMS we are ready to grow with you, future-proofing your technology-enhanced teaching and learning activities. Today, Instructure is the fastest-growing education and corporate LMS company in the world. We have over 3,000 client institutions representing over 15 million active users worldwide. Last year 67% of all new LMS implementation in Europe were on Canvas.
Canvas
Canvas to platforma edukacyjna dostępna w chmurze której celem jest ułatwienie procesu kształcenia. Narzędzie jest stworzone w taki sposób aby można było z niego łatwo korzystać przy pomocy dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Canvas jest znany ze swojej łatwości w obsłudze. Dzięki temu Canvas jest wdrażany szybciej i używany bardziej intensywnie niż jakakolwiek inna platforma edukacyjna dostępna na rynku. Canvas umożliwia studentom i nauczycielom komunikację w środowisku z którym są już zaznajomieni czyli za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz mediów społecznościowych. Canvas jest zaprojektowany w taki sposób aby skalować możliwości swoich użytkowników. Użytkownik może zatem włączać i wyłączać dowolne funkcjonalności oraz poszerzać ich zakres za pośrednictwem Canvas App Centre. Canvas is a cloud-based Learning Management System that makes teaching and learning easier. Our tools are designed to be used online, on mobile and on tablet. Canvas is best known for being refreshingly easy to use. So easy, in fact, that it gets adopted faster and deeper than any other LMS. That’s because it allows students and educators to engage with each other in environments they’re familiar with, like on mobile or via social networks. Canvas is designed to scale to the abilities of its users. So you can choose to turn off features until you’re ready for them or extend and customize the learning experience with the Canvas App Centre.
ESCOLA
ESCOLA jest wyłącznym partnerem firmy PCG Academia w zakresie aplikacji mobilnych dla uczelni. Misją firmy jest tworzenie intuicyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby użytkowników. Od 10 lat ESCOLA S.A. dostarcza dedykowane rozwiązania IT tj.: strony www, aplikacje mobilne, product design, UX, UI, platformy e-learningowe oraz analizy i strategie w obszarze IT. ESCOLA to grupa pasjonatów IT, tworzących nowoczesne technologicznie oraz funkcjonalne aplikacje. ESCOLA jest partnerem technologicznym Intel, Samsung, IBM oraz Adobe. W skład rady nadzorczej ESCOLA S.A. wchodzą: Prof. Witold Orłowski, Andrzej Grzybowski, oraz Mariusz Turski. ESCOLA is an exclusive strategic partner of PCG Academia in the area of mobile solutions for Universities. The firm’s mission is the development of intuitive mobile solutions that respond to the needs of their end users. For 10 years ESCOLA has been providing dedicated IT solutions to its clients, including: websites, mobile apps, product design, UX, UI, e-learning platforms, strategies and analysis in the area of IT. ESCOLA is a group of professionals passionate about IT, designing cutting-edge technologies and highly functional applications. ESCOLA is a technology partner of Intel, Samsung, IBM and Adobe. ESCOLA’s supervisory board include prof. Witold Orlowski, Andrzej Grzybowski and Mariusz Turski.
mStudia
mStudia to aplikacja mobilna studenta i dydaktyka, dostarczana do uczelni jako dedykowana usługa w modelu Software as a Service (SaaS). Społecznościowy charakter usługi mStudia sprawia, że zakres dostępnych funkcjonalności aplikacji regularnie się poszerza, a koszt jej użytkowania utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Uruchomienie aplikacji w uczelni umożliwia skokowy wzrost satysfakcji jej kluczowych interesariuszy – studentów i dydaktyków, którzy do swoich rąk dostają atrakcyjne wizualnie narzędzie integrujące wszystkie przydatne im informacje i zasoby. mStudia umożliwiają szybką i wygodną integrację z większością systemów klasy SIS, ERP i LMS wykorzystywanych na polskim rynku edukacyjnym, w tym z wiodącymi systemami dziekanatowymi – Uczelnia 10 i USOS. mStudia mStudia is a mobile app for students and teachers, provided to the university as a dedicated service in the Software as a Service (SaaS) model. Due to the social networking nature of the mStudia service, the scope of the available application functionalities keeps growing and the cost of its operation remains at a stable, low level. Launch of the application at the university enables a hike in the satisfaction levels of its key stakeholders – students and teachers, who are provided with a visually attractive tool, integrating all information and resources useful to them. mStudia allow for a quick and convenient integration with the majority of SIS, ERP and LMS-class systems used on the Polish education market, including the leading dean’s office systems – University 10 and USOS.
Inspera AS
Inspera to norweska firma, wiodąca na skalę światową w dziedzinie elektronicznego egzaminowania, będąca sprawdzonym partnerem władz, organów przyznających i instytucji szkolnictwa wyższego. Umożliwiając przejście od egzaminów w wersji papierowej do wersji elektronicznej, Inspera pomaga podnosić jakość egzaminów oraz jakość i efektywność całego związanego z nimi przepływu pracy. Firma zapewnia innowacyjne rozwiązania dla egzaminów w wersji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów uniwersyteckich o istotnym znaczeniu i dużej objętości. Innowacyjna technologia, know-how i poziom obsługi zapewniają udane wdrożenia na dużą skalę, obejmujące całe uczelnie. Zapewnia studentom, wykładowcom oraz innym istotnym interesariuszom płynne, wysokiej jakości doświadczenie.

Lista klientów obejmuje renomowane międzynarodowe instytucje edukacyjne, takie jak Cambridge International Examinations, Caribbean Examinations Council, Norweski Departament ds. Edukacji (Udir) czy wiodące uniwersytety skandynawskie, takie jak Uniwersytet Oslo (Norwegia), Uniwersytet Lund (Szwecja), Karolinska Institutet (Szwecja) oraz Akademię Leona Koźmińskiego
Inspera is a world leading company from Norway in the area of e-assessment, that works as a trusted partner to governments, awarding bodies and higher education institutions. By enabling the shift from paper-based to computer based assessment, Inspera help improve the quality of assessments and the quality and efficiency of the entire assessment workflow. The company provides innovative solutions for computer based exams - with a special focus on high-stake high-volume exams for universities. The innovative technology, know-how and service level, secure successful implementation of large-scale university-wide deployments. It also ensures that students, teachers and other key stakeholders have a seamless, high-quality user experience.

The customer list include highly profiled international education institutions such as Cambridge International Examinations, Caribbean Examinations Council, Norwegian National Directorate for Education (Udir) and leading scandinavian universities such as University of Oslo (Norway), University of Lund (Sweden), Karolinska Institutet (Sweden) and Kozminski University (Poland)
Inspera Assessment
Innowacyjne i sprawdzone rozwiązanie Inspera Assessment umożliwia uniwersytetom przejście od egzaminów w formie papierowej do formy elektronicznej.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane i opracowane w sposób umożliwiający spełnienie najwyższych wymagań regulacyjnych, w tym wynikających z nowych regulacji UE w zakresie przetwarzania i dostępności danych. Platforma Inspera Assessment wykorzystywana jest podczas planowania, przeprowadzania i oceniania milionów egzaminów rocznie na całym świecie.

Inspera Assessment to bezpieczna, niezawodna i elastyczna platforma do elektronicznego egzaminowania, prosta w obsłudze i obejmująca cały cykl egzaminacyjny dla wielu rodzajów oceniania kształtującego i sumatywnego, takiego jak egzaminy szkolne „przy zamkniętych książkach”. Zawiera narzędzia służące do administracji, tworzenia, inwigilacji i monitoringu, oceniania i przekazywania informacji zwrotnych, a także analityki.

Platforma to oparte na chmurze, kompleksowe rozwiązanie pomagające poprawić jakość oceny i efektywność w przepływie pracy podczas egzaminów dla całej organizacji uniwersyteckiej zaangażowanej w proces egzaminowania. Do egzaminów przystępować można przez internet lub offline, z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych lub na papierze.
The innovative and proven solution Inspera Assessment enable universities to transition from paper-based to computer-based exams.

The solution is designed and developed to meet the highest regulatory standards, including new EU data processing and accessibility regulations. The Inspera Assessment platform is used to plan, deliver and mark millions of exams annually, across the world.

Inspera Assessment is a secure, robust and flexible e-assessment platform that is easy to use and supports the entire assessment lifecycle for a range of formative and summative assessment types, such as closed-book school exams. It includes tools for administration, authoring, invigalation & monitoring, grading & feedback and analytics.

The platform is a cloud-based, end-to-end solution that helps to improve assessment quality and exam workflow efficiency for the entire university organization involved in exams. Learners can take exams both online or offline, using a digital device and/or paper.
itslearning
Wykorzystywany przez ponad 7 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie, itslearning jest jednym z największych dostawców systemów wspierających kształcenie w Europie. Z dostępnością usługi na poziomie 99.997% oferujemy platformę dostosowaną do potrzeb nauczycieli oraz profesjonalne usługi wsparcia. Naszym celem jest utrzymanie reputacji najbardziej innowacyjnego dostawcy LMS na globalnym rynku edukacyjnym. Naszą ambicją jest wspieranie naszych klientów w realizacji ich misji i założonych celów strategicznych. Used by more than 7 million active users worldwide, itslearning is the largest learning platform provider in Europe. With an average uptime of 99.997%, we offer the most pedagogically-aligned learning platform on the market along with the best support and services. Our goal is to maintain our reputation as the most innovative LMS organisation within the education sector worldwide. We seek to grow and develop together with our partner organisations and to help them to continue to achieve their educational and strategic goals.
itslearning
itslearning to dostawca największej w Europie platformy edukacyjnej, wykorzystywanej przez 7 milionów użytkowników na całym świecie. Jako narzędzie dostępne w modelu chmurowym, itslearning pozwala szkołom i uczelniom dostosowywać proces kształcenia do potrzeb studentów i udostępniać im wszystkie niezbędne zasoby, strategie uczenia się, plany zajęć, czy sprawdziany w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Platforma umożliwia studentom zaangażowanie się w zajęcia i wykorzystanie dostępnych zasobów na wiele różnych sposobów. Dzięki itslearning komunikacja pomiędzy studentem a wykładowcą staje się łatwiejsza a rutynowe zadania ulegają automatyzacji pozostawiając więcej czasu na naukę. itslearning is Europe's largest Learning Management System, used by over 7 million users worldwide. As a cloud-based learning platform, it allows schools and universities to personalise learning and put students at the center by compiling resources, pedagogical strategies, objective-based lesson plans and assessments all in one easy-to-access, central location. The platform provides countless ways for students to engage in lessons and utilise resources, makes student and teacher collaboration and sharing of materials easy, and automates routine tasks so users have more time to focus on what matters — learning.
PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN realizuje misję rzetelnego i wiarygodnego dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla środowiska akademickiego. Każdego roku nakładem PWN ukazuje się ponad 200 tytułów, w tym podręczniki dla wszystkich kierunków kształcenia wyższego. Stawiamy na rozwój technologii i różnorodność produktów. Przykładem jest pierwsza w Polsce wirtualna czytelnia książek – IBUK Libra. Oferuje ona blisko 30 tysięcy tytułów ponad 250 uznanych oficyn wydawniczych, a wśród kilkuset jej klientów są m. in. największe renomowane uczelnie wyższe, biblioteki publiczne czy instytucje państwowe. PWN to również dostawca usług szkoleniowych i konferencyjnych. Instytut PWN od kilku lat wspiera rozwój kompetencji wykładowców uczelni wyższych z zakresu przygotowywania wniosków o granty, stosowania metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, a także w rozliczaniu i realizacji projektów badawczych i wielu innych. Usługa PUBLIKUJ Z NAMI umożliwia prezentację dorobku naukowo-badawczego. Świadczymy profesjonalne usługi wydawnicze, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i edytorski zleconych projektów. Wydajemy monografie, prace doktorskie, habilitacyjne i inne prace naukowe, które mogą zostać udostępnione także w otwartym dostępie. Dodatkowo dla wszystkich pracowników naukowych udostępniamy bezpłatne e-czasopismo Niezbędnik Akademicki (niezbednikakademicki.pl), będące zawsze wiarygodnym źródłem informacji o zmianach, które dotykają polską naukę. PWN publishing house is a reliable provider of scientific content and innovative educational solutions for the academic community. Every year PWN publishes more than 200 issues of books for a variety of program of studies. Our focus is on technology and product diversification. One example of our activity is the first virtual library in Poland called IBUK Libra. The library offers more than 30 thousand books provided by over 250 institutions including some of the most renowned universities, public libraries, and government institutions. PWN also provides conference and training services. The PWN Institute supports the development of university teachers in the area of application for EU grants. The Publish with us service allows researchers to present their scientific achievements. In addition PWN is the publisher of Niezbędnik Akademicki (niezbzednikakademicki.p), which is one of the most reliable sources of information on the Polish science and education.
Wirtualna czytelnia „Ibuk Libra” dla środowiska naukowego IBUK Libra
 • Ogólnopolski zasięg: Wśród klientów najlepsze uczelnie, biblioteki naukowe i akademickie, instytucje nauki
 • Spersonalizowana oferta: Księgozbiór dostosowany do potrzeb Klienta i użytkowników
 • Wszystkie dziedziny naukowe: (prawie 30 000 publikacji), publikacje wielu wydawców (pond 300 wydawców)
 • Wyłączność na ofertę Wydawnictwa Naukowego PWN i Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, większość tytułów niedostępna na innych platformach
 • Stale dostępna baza wiedzy: Nowoczesna forma aktywizacji czytelników, uwzględniająca ich potrzeby edukacyjne
 • Sprawdzone rozwiązanie: 94 % klientów IBUK Libra ponawia co roku zakup dostępu do platformy
 • Nationwide reach: Its customers comprise the best universities, scientific and academic libraries and scientific institutions
 • Personalized offer: Book collection tailored to the needs of the Customer and of the users
 • All scientific disciplines: (almost 30,000 publications), titles by many publishers (over 300 publishing houses)
 • Exclusive access to the offer of PWN Polish Scientific Publishers and PZWL Medical Publishing, most titles are unavailable at other platforms
 • Knowledge base available at all times: Modern form of reader activation, taking into account the educational needs
 • A proven solution: 94% of IBUK Libra customers renew their platform subscription every year
Instytut PWN - szkolenia otwarte, zamknięte i on-line dla środowiska naukowego
 • Zaufana marka, bogata oferta szkoleń, rzetelna wiedza, konkretne rozwiązania, eksperci PWN
 • Ponad 2000 przeszkolonych pracowników akademickich
 • Szkolenia dostosowane do potrzeb uczelni: tematyka, forma
 • Wsparcie rozwoju kompetencji wykładowców uczelni wyższych
 • Oszczędność czasu – uczelnia zgłasza temat i warunki brzegowe planowanego szkolenia – PWN realizuje całość projektu
„Publikuj z nami” – profesjonalne usługi wydawnicze dla środowiska naukowego
 • Doradztwo w zakresie umów wydawniczych
 • Przygotowanie pliku pdf do druku książki lub publikacji w otwartym dostępie
 • Digitalizacja treści
 • Usługi produkcyjne i logistyczne
 • Usługi dystrybucji, promocji i sprzedaży publikacji
 • Koedycje wydawnicze z rynkiem uczelni akademickich – możliwość wygenerowania dodatkowych przychodów przez uczelnie bez konieczności inwestycji.
Dostawca kontentu naukowego
 • Największy dostawca kontentu naukowego w Polsce do zasilenia systemów uczelni, szkoleń on-line
Santander Universidades – BZ WBK
W 1996 r. Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander, zdecydował, że bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko konkurencyjny oraz skuteczny biznesowo, ale również powinien stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych. Wierząc, że uczelnie wyższe są kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu podjęto decyzję, że celem Banco Santander będzie opracowanie programu wspierającego świat akademicki. Efektem tych prac jest Santander Universidades, który współpracuje z uniwersytetami od ponad 20 lat, rozwijając globalną inicjatywę, pozwalającą na wyróżnianie się pośród pozostałych banków oraz instytucji finansowych na świecie. Bank podpisał ponad 1200 umów o współpracy z uniwersytetami w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. Współpraca bazuje na przekonaniu, że najlepszym sposobem stymulowania wzrostu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego jest wspieranie edukacji uniwersyteckiej oraz programów badawczych. Ponad 2200 pracowników koordynuje działania dotyczące wspierania szkolnictwa wyższego realizowane poprzez Santander Universidades Global Division, którym kieruje Javier Roglá, dyrektor generalny Banco Santander. W ciągu najbliższych pięciu lat 15 tys. studentów oraz 3 tys. naukowców będzie miało szansę skorzystać z dofinansowania programu wymiany umożliwiającego im naukę w innych krajach.
Od 6 lat w Polsce program Santander Universidades realizowany jest przez Bank Zachodni WBK S.A. W tym czasie w programie zrealizowano 57 umów z uczelniami wyższymi (łącznie o współpracy i umów ramowy), przyznano setki stypendiów dla studentów i doktorantów, zrealizowano dziesiątki projektów na uczelniach w całej Polsce oraz przeprowadzono szereg działań z organizacjami studenckimi, takimi jak samorządy, koła naukowe i inne (dedykowane oferty i promocje dla studentów, juwenalia, dni studenta, targi pracy, warsztaty naukowe, eventy rozrywkowe). Santander Universidades obejmuje również działania globalne w postaci wymian międzynarodowych z uczelniami z całego świata współpracującymi w ramach programu.
In 1996, Emilio Botin, chairman of the Banco Santander, decided that the Bank, as the institution of the social trust, should not only be competitive and effective, but also supportive to the local communities. Based on the belief that higher education is one of the key factors determining economic growth and prosperity, Banco Santander decided to implement a program dedicated to supporting the academic world. As the result Santander Universidades program was brought to life. For the last 20 years the program has been supporting universities around the world. The bank signed more than 1200 agreements on cooperation with the universities in North and South America, Asia, Africa and Europe. The cooperation is based on the belief that the most effective way of stimulating growth and development is by supporting academic education and research. Over 2200 employees coordinate higher education activities of Santander Universidades Global Division, managed by Javier Roglá, General Director of Banco Santander. In the next 5 years over 15 thousand students and 3 thousand researchers will have an opportunity to benefit from the international exchange programs funded by the program.
Smartcard
Dzięki pięciu obserwatoriom na całym świecie, których zadaniem jest rozwój technologii chipowej, Elektroniczna Legitymacja Studenta i Doktoranta Smartcard, której pierwotnym założeniem była dodatkowa funkcja płatności zbliżeniowej, obecnie rozwijana jest na wszystkie możliwe sposoby w zależności od potrzeb uniwersytetów jak i samych studentów oraz doktorantów. Karta biblioteczna, podpis elektroniczny, dostęp do kiosków samoobsługowych, programy rabatowe czy karta wstępu na uczelnię, to jedynie część właściwości jakie obecnie posiadają Smartcard na świecie. Do zeszłego roku wydano ponad 7 milionów Elektronicznych Legitymacji tego typu na całym świecie. Smartcard to pierwsza w Polsce Elektroniczna Legitymacja z funkcją płatniczą. Nowy standard dla tego typu dokumentu to przede wszystkim gwarancja szybkiego dostępu do Twoich pieniędzy, wypłaty z bankomatów, płatności zbliżeniowych i w Internecie. Owing to five observatories worldwide, tasked with development of microchip technology, the Smartcard Electronic Student and Postgraduate Student Identity Card, which was primarily to act as contactless payment system, is currently developed in every possible way, depending on the needs of universities and of the students and postgraduate students themselves. Library card, electronic signature, access to self-service kiosks, discount programs or access card to the university – it is only some of the current properties of Smartcards worldwide. Until last year, over 7 million such Electronic Identity Cards were issued worldwide. Smartcard is the first Electronic Student Identity Card in Poland featuring a payment function. The new standard for such document is above all a guarantee of quick access to your funds, withdrawals from ATMs, contactless and online payments.
SuperMemo World
SuperMemo World to jeden z najbardziej znanych dostawców rozwiązań w zakresie e-learningu i cyfrowej edukacji w Polsce i na świecie. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Oferta SuperMemo obejmuje ponad sto multimedialnych kursów językowych dostępnych na platformie e-learningowej, urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC. Od 26 lat firma odnosi sukcesy jako dostawca rozwiązań edukacyjnych, między innymi przy współpracy z uczelniami wyższymi. Kursy dostawcy bazują na uznanej i wielokrotnie nagradzanej metodzie SuperMemo, która skraca proces nauki i sprawia, że można uczyć się nawet 15 razy szybciej i skuteczniej niż tradycyjnymi metodami, przy zachowaniu wysokiej retencji wiedzy. SuperMemo jest jedynym komercyjnym dostawcą platformy e-learningowej, który opiera swój algorytm na badaniach i własnych publikacjach naukowych na temat optymalizacji powtórek. Firma oraz kursy SuperMemo otrzymały wiele prestiżowych nagród i wyróżnień branżowych. SuperMemo World is one of the best recognized providers of e-learning and digital education in Poland and in the World. The firm is part of the PWN Publishing Group. The offer of SuperMemo includes more than a hundred multimedia language courses available via an e-learning platform, mobile devices and PC computers. For the past 26 years the firm has been successfully providing educational solutions for higher education institutions. The courses are based on the globally awarded SuperMemo method, which significantly shortens the learning curve, allowing the learners to acquire new information up to 15 times faster than with the traditional methods, ensuring proper knowledge retention. SuperMemo is the only commercial provider of e-learning in Poland that bases its product on the scientifically proven algorithm of repetitions.
SuperMemo
Platforma oferuje naukę z ponad stu gotowych i płatnych kursów na różnych poziomach zaawansowania w obszarze kilkunastu języków obcych z wykorzystaniem inteligentnej, zindywidualizowanej optymalizacji powtórek metodą „spaced repetition”. Materiały są przygotowane w oparciu o wytyczne Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C2). Obejmują różne elementy w formie tekstowej oraz w postaci nagrań audio i video. W trakcie przyswajania wiedzy, system monitoruje sposób uczenia się każdego studenta i przygotowuje dla niego indywidualny plan nauki wraz z powtórkami. System wspomaga skuteczną naukę poprzez optymalizację procesu powtórek, pozwalając na zapamiętywanie dużych ilości informacji w optymalnie krótkim czasie z blisko 100% skutecznością. Platforma umożliwia monitorowanie i zarządzanie procesem uczenia się. Studenci mogą być poszeregowani w grupach w zależności od wybranego kursu czy poziomu. Dostępne są testy wstępne, cząstkowe oraz końcowe. W systemie zbierane są dane umożliwiające wygenerowanie raportów, obrazujących ilość przerobionego materiału oraz analizujących aktywność studenta podczas procesu uczenia się w wybranym okresie czasu. System jest dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej po zalogowaniu się na konto, które tworzone jest dla każdej osoby. Można także korzystać z kursów w aplikacjach dostępnych na urządzeniach takich jak: komputer PC, urządzenia mobilne, oparte na systemie operacyjnym Android i iOS (tablet, smartfon). Istnieje dowolność wyboru urządzenia, na którym w danym momencie osoba chce się uczyć. System automatycznie (poprzez dostęp do internetu) synchronizuje proces nauki pomiędzy tymi aplikacjami, na których znajduje się dostęp do kursów. The platform offers over a hundred ready-made, paid courses on various proficiency levels in over a dozen foreign languages, using the intelligent, individualized repetition optimization – the “spaced repetition” methods. The materials are elaborated on the basis of the Common European Framework of Reference for Languages (A1-C2). They include various elements in the form of texts as well as audio and video recordings. In the course of knowledge acquisition, the system monitors the way each student learns and elaborates an individual study plan, including repetitions. The system supports learning through repetition process optimization, allowing to memorize large amounts of information in an optimally short time with efficiency close to 100%. The platform enables monitoring and management of the learning process. Students may be classified into groups depending on the selected course or level. Introductory, partial and final tests are available. The system collects data that enables to create reports illustrating the amount of material covered and analyzing activity during the learning process in a given period of time. The system is available through a Web browser, upon login onto the account created for each person. Courses may also be used through applications available on devices such as PCs and mobile devices based on Android and iOS operating systems (tablets, smartphones). The device used for learning at a given moment may be freely selected. The system conducts automatic (online) synchronization of the learning process between the applications through which courses are accessed.

ProgramAgenda

Pobierz program Download agenda
9.30
10.30
Rejestracja Registration
10.30
11.00
Edukacja bogata w dane, uboga w informacje – kontektst Akademii Innowacji 2020 Data rich, information poor education – context of the Academy of Innovation 2020
Organizatorzy wydarzeniaEvent Organizers
11.00
11.30
Proinnowacyjne aspekty ustawy 2.0Proinnovative aspects of Law 2.0
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG PolskaLukasz Sulkowski, Ph.D. President of PCG Polska
11.30
12.30
Finansowanie projektów innowacyjnych na uczelniachFinancing of innovative projects at the universities
Edyta Niemyjska-Czech, Ekspert ds. funduszy unijnych, AvistaEdyta Niemyjska-Czech, Expert on EU funding acquisition, Avista
12.30
13.00
Lunch
13.00
Teach and Learn
Manage and Administer
13.00
13.35
PWN
Kompleksowe rozwiązania dla rynku akademickiego Comprehensive portfolio of services for higher education
zobacz więcejshow details
Wydawnictwo Naukowe PWN ze światem naukowym i akademickim związane jest od ponad 65 lat. Publikacje naukowe i podręczniki akademickie, z którymi powszechnie kojarzone jest wydawnictwo, to tylko część produktów i usług wydawnictwa. PWN dzisiaj to kompleksowe rozwiązania edukacyjne dla rynku akademickiego i możliwość współpracy w wielu obszarach i formach. Dzięki współpracy z PWN, każda uczelnia może oszczędzić czas, wygenerować dodatkowe przychody oraz zyskać sprawdzonego partnera. Zapewniamy: normatywność, wiarygodną wiedzę i sprawdzoną markę, nową jakość usług, innowacyjne rozwiązania edukacyjne, elastyczność, doświadczenie, zasoby naukowe PWN. PWN to nie tylko książki – to kompleksowe rozwiązania edukacyjne dla świata akademickiego. PWN Polish Scientific Publishers has had ties with the world of science and academia for over 65 years. Scientific publications and academic handbooks, with which the publishing house is commonly associated, are only some of its products and services. Today’s PWN provides comprehensive educational solutions for the academic market and a possibility of cooperation in a number of areas and forms. Cooperation with PWN may enable each university to save time, generate additional income and gain a proven partner. We ensure: normativity, reliable knowledge and a proven brand, a new quality of services, innovative educational solutions, flexibility, experience and PWN’s scientific resources. PWN is not only books – it provides comprehensive educational solutions for the academic world.
PrelegenciSpeakers
Marta Sypuła
Dyrektor ds. Rozwoju ProduktówProduct Development Director
Absolwentka Wydziału Zarządzania na UW oraz podyplomowych studiów o kierunku Marketing Internetowy na SGH. Ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem produktami związana od ponad 20 lat. Pracowała w firmach działających zarówno w sektorze B2B jak i B2C. W ostatnich 5 latach związana z rynkiem edukacyjnym. Obecnie jako Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Grupie PWN odpowiada za tworzenie i realizację kompleksowych rozwiązań edukacyjnych dla środowiska akademickiego i medycznego. Graduate of the Faculty of Management at the University of Warsaw and of postgraduate studies in Online Marketing at the Warsaw School of Economics. She has dealt with sales, marketing and product management for over 20 years, working at companies from both B2B and B2C sector. For the last 5 years, she has been operating on the education market. Currently, she is a Product Development Director at the PWN Group, in charge of elaborating and implementing comprehensive education solutions for academic and medical circles.>
PCG Academia
Narzędzia i strategie budowania długoterminowych relacji uczelni z kandydatem, studentem i absolwentem Tools & strategies for building long-term relations with candidates, students and alumni
zobacz więcejshow details
PCG wierzy, że budowanie bliskich i długoterminowych relacji pomiędzy uczelnią a studentem zaczyna się już w szkole średniej. Uczelnia chcąca pozyskać najlepiej dopasowanych kandydatów na studia umiejętnie pozycjonuje swoją markę do maturzystów o profilu odpowiadającym charakterystyce danego kierunku studiów. Następne mądrze wprowadza kandydata do uczelni i wspiera go aż do terminowego uzyskania dyplomu i wejścia na rynek pracy. Takie podejście do budowania relacji ze studentami wymaga skoordynowanego wysiłku całej uczelni, bez względu na organizacyjne silosy jakie w niej obowiązują. Aby to umożliwić PCG Academia rozwija system obsługi studiów obejmujący swoim zakresem pełen cykl życia studenta w uczelni, stanowiący doskonałą bazę do integracji z innymi aplikacjami w których pojawia się student. Ponadto w bliskiej współpracy z siostrzaną spółką z rynku oświatowego – LIBRUS, PCG Academia rozwija narzędzia wczesnej identyfikacji kandydatów na studia oraz system retencji studentów. PCG believes that building close, long-term relationships between the university and the student begins as early as high school. Universities wishing to acquire the best matched applicants skillfully position their brand at the high school graduates whose profile is consistent with the characteristics of a given university major. Then, they reasonably introduce the applicants to the university and support them until their timely graduation and entry into the job market. Such approach to building student relationships requires a coordinated effort of the entire university, regardless of the organizational silos applicable therein. To make it possible, PCG Academia develops a studies handling system covering the entire student lifecycle at the university, which constitutes an excellent basis for integration with other applications featuring students. Furthermore, PCG Academia develops, in close cooperation with its sister company from the education market, tools for early applicant identification and a student retention system.
PrelegenciSpeakers
Leszek Lewoc
Prezes ZarząduPresident of the Management Board
Z wykształcenia matematyk i informatyk zajmujący się zastosowaniami informatyki w kształceniu. W latach 90 tych współtworzył pierwsze w Polsce komercyjne rozwiązania e learningowe. Kierownik projektu Encyklopedii Multimedialnej PWN i prezes zarządu pwn.pl. Pracował w zarządach spółek VULCAN oraz Fronter Polska. Samodzielnie i poprzez założoną przez siebie firmę vm.pl świadczył usługi informatyczne, projektowe i zarządcze dla wydawnictw i firm informatycznych. Zajmuje się głównie stosowaniem analizy danych w oświacie i kształceniu oraz tworzeniem interaktywnych publikacji bazujące na tych analizach. Mathematician and IT specialist by education, specializing in application of IT in education. In the 1990s, he co-created the first commercial e-learning solutions in Poland. Head of the PWN Multimedia Encyclopedia project and President of Management Board of pwn.pl. He was member of the management board in the VULCAN and Frontier Polska companies. He provided IT, design and management services for publishing houses and IT companies, both single-handedly and through the company vm.pl, which he founded. His chief area of interest is the application of data analysis in education and the creation of interactive publications based on such analysis.
13.40
14.20
SuperMemo
Platforma edukacyjna wspomagająca samodzielną naukę języków obcych oraz nauczanie studentów Learning Management System that supports autonomic and traditional learning process
zobacz więcejshow details
Kształtowanie kluczowych kompetencji językowych, w szczególności przełamywanie bariery językowej i swobodna komunikacja w mowie i piśmie w języku obcym to bardzo ważny element na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy. Nowe technologie aktywizujące studentów w procesie uczenia się pomagają w głębszym przetwarzaniu informacji, a włączenie indywidualizacji procesu uczenia się, dostosowanej do możliwości i potrzeb studenta, prowadzi do trwałego zapamiętania materiału poprzez odświeżanie informacji w pamięci w odpowiednich odstępach czasu. Platforma SuperMemo.com wspomaga skuteczną naukę poprzez optymalizację procesu powtórek, pozwalając na zapamiętywanie dużych ilości informacji w optymalnie krótkim czasie z blisko 100% skutecznością. Platforma wraz z gotowymi kursami stanowi urozmaicenie tradycyjnych zajęć dydaktycznych na studiach oraz wprowadzenie dodatkowych lektoratów językowych przy zastosowaniu e-learningu, czyli wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z prawnymi regulacjami. Shaping the key linguistic competences, in particular breaking the language barrier and communicating freely in speech and writing in a foreign language constitute an extremely significant element of the current dynamic job market. New technologies, activating students in the learning process help in more in-depth information processing and including individualization of the learning process, adapted to the students' capabilities and their needs, results in the permanent memorization of material through refreshing information in the memory at relevant intervals. The SuperMemo.com platform supports efficient learning through repetition process optimization, allowing to memorize large amounts of information in an optimally short time with efficiency close to 100%. The platform, together with ready-made courses, provides for the diversification of traditional university classes and for the introduction of additional language classes based on e-learning, i.e. the use of remote education methods and techniques, in accordance with the legal regulations.
PrelegenciSpeakers
Ewa-Siekierska Klamka
Menedżer pionu korporacyjno-edukacyjnego Polska Corporate and Education Division Manager, Poland
ESCOLA
mStudia – webowy i mobilny interfejs uczelni mStudia – web & mobile interface of the university
zobacz więcejshow details
Ruch z urządzeń mobilnych stanowi obecnie ponad połowę ruchu w Internecie. W przypadku społecznościowych aplikacji, 95% ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych. Uczelnia, chcąc usprawnić komunikację ze studentami musi obecnie korzystać z różnych kanałów promocji i informacji – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie administracji uczelni – USOS, Uczelnia10, Bazus nie miały swojego interfejsu mobilnego. Naprzeciw tym oczekiwaniom i wyzwaniom wychodzi projekt mStudia, który oferuje prostą i niedrogą możliwość integracji z tymi systemami, a jednocześnie oferuje atrakcyjny i ciekawy interfejs dla użytkowników – studentów, administracji i pracowników naukowych. mStudia to rozwiązanie, które w przyszłych latach stanie się standardem na wielu polskich uczelniach. Mobile devices currently account for over a half of online traffic. In case of social media apps, 95% traffic comes from mobile devices. Universities wishing to streamline communication with their students must now use various promotion and information channels – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. The existing solutions for university administration – USOS, Uczelnia10 and Bazus had no mobile interface of their own. The mStudia project aims to meet such expectations and challenges – it offers a simple and inexpensive possibility of integration with such systems combined with an attractive and interesting interface for users – both students, administrative employees and academics. mStudia will become the standard solution at many Polish universities in the years to come.
PrelegenciSpeakers
dr Krzysztof WojewodzicKrzysztof Wojewodzic PhD
Prezes Zarządu President of the Management Board
Krzysztof Wojewodzic jest absolwentem Glamorgan University. Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Poza uczelnią jest prezesem ESCOLA S.A. oraz konsultantem dla korporacji w obszarze digitalizacji (m.in. Xella Gmbh czy Nationalencyklopedin). Krzysztof Wojewodzic jest także ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ocenia wnioski z obszaru EdTech. Krzysztof Wojewodzic is a graduate of the Glamorgan University. He holds a PhD title from the Wrocław University of Economics. Apart from academic work, he acts as the President of ESCOLA S.A. and a consultant for corporations in the area of digitalization (among others at Xella Gmbh and Nationalencyklopedin). Krzysztof Wojewodzic is also an expert at the National Centre for Research and Development, assessing applications in the EdTech area.
14.25
15.05
Canvas
Innowacje w nauczaniu i uczeniu się oczami użytkownika Canvas Delivering innovation in teaching and learning
zobacz więcejshow details
Prezentację poprowadzi przedstawiciel uczelni korzystającej z rozwiązania Canvas. Opowie o tym jak w środowisku użytkowników niechętnych do korzystania z systemów informatycznych i studentów zrażonych do kiepsko działającej technologii udało się uruchomić platformę edukacyjną, która zmieniła życie uczelni o 180 stopni. Javier Gregori is passionate about Education, technology and its interactions. Javier is a Doctor in Education by University of Extremadura (Spain), with research focus in faculty training and digital competences as described by UNESCO’s frameworks. Javier is also GMBA by IE Business School (Spain). He grew as a manager, participated in a score of technology related European and national projects (ranging from learning materials, augmented reality or machinery simulation) and also served as project manager and main advisor for the implementation of a new learning platform based in Blackboard technologies.
PrelegenciSpeakers
Matthew Evans
Regional Director for Global Markets
Matthew Evans to dyrektor regionalny dla rynków międzynarodowych w firmie Instructure Inc., znajdującej się na liście 500 najszybciej rozwijających się firm w Ameryce Północnej wg rankingu Deloitte 2017. Instructure to firma stojąca za rozwiązaniem Canvas, chmurową, łatwą w użyciu platformą edukacyjną. Matthew pełnił wiele różnych ról w firmach zajmujących się technologią edukacyjną, a obecnie odpowiada za rozwój i sprzedaż Canvas na terenie Europy. Matthew wspierał proces zmiany w szeregu instytucji w Centralno-Wschodniej Europie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadził wdrożenia Canvas w IMD w Szwajcarii oraz w Estonia Business School. Matthew ma 8 lat doświadczenia w konsultingu edukacyjnym. Aktualnie koncentruje się na identyfikacji potrzeb i wyzwań instytucji w Polsce. Matthew Evans is Regional Director for Global Markets at Instructure Inc, Ranked among the Fastest Growing Companies in North America on Deloitte's 2017 Technology Fast 500 list. Instructure is the company behind Canvas, a cloud-native, open and easy-to-use Learning Management System. Matthew has held several positions with Education Technology companies however in his current role he is driving the international growth of Canvas into dynamic and high growth regions of the world, spearheading the expansion further across Europe. Matthew has supported the change process at several top Central and Eastern European Institutions, in the last 12 months he has led deployments of Canvas at IMD in Switzerland and Estonia Business School.. Matthew has been working in education technology change consulting for the last 8 years and is now looking forward to developing a deeper understanding of the needs and challenges facing institutions across Poland.
Santander Universidades – BZ WBK
Smartcard – nowe możliwości rozwoju na uczelniach w ramach programu Santander Universidades w Polsce Smartcard – new opportunities for Universities under Santander Universidades program in Poland
zobacz więcejshow details
Smartcard – to legitymacja studencka, która wydawana jest przez uczelnie wyższe przy współpracy z BZWBK S.A. w ramach programu Santander Universidades. W jednym plastyku student ma dostęp do: wszelkich funkcji związanych z uczelnią, okresowego biletu komunikacji miejskiej oraz darmowej karty płatniczej – a z tym związanej również darmowej bankowości mobilnej i konta osobistego. Smartcard is a university card issued by universities in cooperation with BZWBK S.A. within the framework of the Santander Universidades program. A single piece of plastic gives the student access to: all university-related functions, a public transport season ticket and a free payment card - a– well as free mobile banking and personal account related thereto.
PrelegenciSpeakers
dr Izabela GontarekIzabela Gontarek PhD
Menedżer Placówki RelacyjnejRelational Facility Manager
Doktor nauk ekonomicznych. Z bankowością i środowiskiem akademickim związana od 16 lat. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach, min. w rozwoju pierwszych w Polsce sieci franczyzowych placówek bankowych. Zaangażowana w działalność Związku Banków Polskich w obszarze kształcenia i certyfikacji kadr finansowych w Polsce. Realizowała programy budujące dialog pomiędzy biznesem, Bankami Spółdzielczymi a środowiskiem naukowym wspólne z Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie pełni funkcję Menadżera Placówki Santander Universidades w Banku Zachodnim WBK (Grupa Santander), gdzie odpowiada za implementację Santander Universidades w Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Warszawskim. She holds a PhD title in economics. She has had relations with banking and academic circles for 16 years. She participated in a number of international projects, including the development of the first franchise networks of banking establishments in Poland. She has been involved in the operation of the Polish Bank Association in the area of education and certification of financial staff in Poland. She has implemented programs establishing dialogue between business, Cooperative banks and the academic circles together with the Banking Law and Information Centre. She is currently a Manager of Santander Universidades Establishment at Bank Zachodni WBK (Santander Group) in charge of the implementation of the Santander Universidades programme at the Koźmiński University and the University of Warsaw.
15.10
15.50
Blackboard
Wsparcie polskiego systemu edukacji w erze transformacji cyfrowej i kulturowej Supporting Polish Higher Education in an age of digital transformation and cultural changes
zobacz więcejshow details
Instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie przechodzą pewnego rodzaju transformację cyfrową nie tylko aby usprawnić swoje procesy i obiegi informacyjne ale również aby dostosować swoje organizacje do potrzeb szybko zmieniającego się otoczenia. Podczas gdy misja uczelni może być stała, oczekiwania studentów, decyzje podejmowane na podstawie danych, zarządzanie zmianą, i wiele innych aspektów funkcjonowania uczelnią dynamicznie ewoluują. Cyfrowa transformacja wykracza daleko poza technologię, wymaga przywództwa w zakresie analityki oraz inwestycji i wsparcia na różnych poziomach organizacji. Aby sprawnie przeprowadzić taką zmianę organizacyjną potrzebny jest sprawdzony partner. Firma Blackboard pełnia taką rolę dla wielu klientów na całym świecie, oferując złożone rozwiązania wspierające kształcenie oraz wysokiej jakości usługi konsultingowe wspierając uczelnie w osiąganiu swoich celów strategicznych. Higher education institutions worldwide are currently undergoing some sort of digital transformation, not only to enhance their current processes and workflows, but to transform and adapt to a fast-paced and ever-changing environment. While the university’s mission may remain unchanged, student expectations, data driven decisions and change management define how institutions survive in a more competitive world. Digital transformation is beyond technology, requires analytic leadership, investment and support for change at different levels within the organization. A successful transformation project requires the right partner in change. Blackboard has fulfilled this role for multiple clients worldwide, by providing robust learning solutions and top-notch consulting services to help universities to reach their strategic goals.
PrelegenciSpeakers
dr Javier GregoriJavier Gregori PhD
Solutions Engineer
Javier Gregori to pasjonat edukacji, technologii i interakcji pomiędzy obu tymi obszarami. Javier posiada doktorat w dziedzinie edukacji z University of Extremadura (Hiszpania), skoncentrowany badawczo na rozwoju zawodowym nauczycieli oraz kompetencjach cyfrowych zgodnie z tym jak opisuje je UNESCO. Javier posiada również MBA z IE Business School (Hiszpania). Jako menedżer, Javier brał udział w wielu europejskich projektach technologicznych (dotyczących m.in. tworzenia treści kształcenia, rozszerzonej rzeczywistości, analityki predykcyjnej) a także doradzał w projektach wdrożeniowych opartych o technologię dostarczaną przez firmę Blackboard. Javier Gregori is passionate about Education, technology and its interactions. Javier is a Doctor in Education by University of Extremadura (Spain), with research focus in faculty training and digital competences as described by UNESCO’s frameworks. Javier is also GMBA by IE Business School (Spain). He grew as a manager, participated in a score of technology related European and national projects (ranging from learning materials, augmented reality or machinery simulation) and also served as project manager and main advisor for the implementation of a new learning platform based in Blackboard technologies.
Arcus SI
one4all – system do zarządzania uczelnią na bazie Microsoft Dynamics 365 one4all – University management system based on Microsoft Dynamics 365
zobacz więcejshow details
Przedstawienie ogólnego zarysu rozwiązania, a następnie poszczególnych jego modułów, w tym m.in.
 • Rozliczanie projektów ze względu na źródło finansowania.
 • Obsługa procesów kadrowych i płacowych z uwzględnieniem wieloetatowości.
 • Naliczenie, księgowanie i wypłata wynagrodzeń z różnych źródeł finansowania (w tym projekty) na jednej liście płac.
 • Rozliczenie projektów z wykorzystaniem rozdzielników kosztów na podstawie Kart Czasu Pracy, aneksów godzinowych. Powiązanie z planowanym budżetem projektu.
 • Automatyzacja procesów kadrowych i płacowych w zakresie: rotacji, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, ZFŚS, symulacji, funduszy premiowych, druków pism i innych.
Presenting the general draft solution and then its respective modules, including among others:
 • Project settlement by source of financing
 • Payroll and HR processes handling, taking into account work at multiple jobs
 • Calculation, booking and payment of remuneration from various sources of financing (including projects) within a single payroll.
 • Project settlement using cost distribution list based on Time Sheets and hourly annexes. Correlation with the planned project budget.
 • Automation with HR and payroll processes with regard to: rotation, additional annual remuneration, the Company Social Benefits Fund, simulations, bonus funds, specimen forms etc.
Prelegenci
Sławomir Chrzanowski
Ekspert ds. wdrożeń Microsoft Dynamics Expert for Microsoft Dynamics implementations
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr i płac, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak również w jednostkach samorządu terytorialnego, które aktualnie wykorzystuje realizując projekty wdrożeniowe dla klientów Arcus SI. W ramach ponad 7-letniej współpracy przeprowadził projekty wdrożenia Microsoft Dynamics Ax w obszarze kadr i płac m.in.: dla Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, , wielu dużych firm komercyjnych. Ukończył studia podyplomowe na kierunku rachunkowość budżetowa. He has many years’ experience with regard to HR and payroll, both in private companies and in local government entities, which he currently uses in the implementation projects for the Arcus SI customers. During over 7 years of cooperation, he conducted Microsoft Dynamics Ax implementation projects in the HR and payroll area, among others, for the Poznan University of Technology, Silesian University of Technology, Institute of Building Research in Warsaw and a number of large commercial companies. He completed postgraduate studies in budgetary accounting.
Maciej Czernaś
V-ce Prezes Zarządu Vice-President of the Management Board
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, jest absolwentem Politechniki Lubelskiej. Firmę budował od podstaw – był współzałożycielem CSF Polska i od 1996 r. zajmował się wdrażaniem systemów do zarządzaniem przedsiębiorstwem. Jako Wiceprezes Zarządu swoje działania poświęca w główniej mierze realizacji celów operacyjnych, ukierunkowanych na stały rozwój prowadzonej działalności. Stara się orientować organizację firmy na długoterminowe, partnerskie relacje, zarówno z Klientami, jak i pracownikami. Dużą część uwagi poświęca na rozwój obszaru wsparcia dotychczasowych Klientów. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych Microsoft Dynamics. Uczestniczył i nadzorował wdrożenia zarówno w sektorze publicznym m.in. w Politechnice Śląskiej, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Poczcie Polskiej, Instytucie Techniki Budowlanej. jak i w komercyjnym, m.in. w Perła Browary Lubelskie, Cyfrowe Centrum Serwisowe, Grupie Plastics, Grupie Saint Gobain, AVON Cosmetics Polska, Cementowni Odra i innych. Aktualnie wspiera pracowników w realizacji projektów w charakterze członka komitetów sterujących. Bierze udział w wielu międzynarodowych szkoleniach i konferencjach dotyczących systemów informatycznych. Wielokrotnie uczestniczył w Microsoft Worldwide Partner Conference, Microsoft Partner Summit, Microsoft Dynamics Convergence, Microsoft Inspire. Holds an MA degree from the Lublin University of Technology. He built the company from scratch – he co-founded CSF Polska and since 1996, he has been implementing company management systems. As Vice-President of the Management Board, he devotes his time mostly to the implementation of operational objectives aimed at the continuous development of the activity conducted. He strives to make the company organization oriented towards long-term, partner relationships, both with Customers and with employees. He devotes a significant amount of attention to the development of support for existing Customers. He has broad experience in Microsoft Dynamics implementation projects. He participated in and supervised implementations both in the public sector, among others at the Silesian University of Technology, Poznan University of Technology, Wroclaw University of Economics, the Polish Post, the Building Research Institute, and in the commercial one, among others at Perła Browary Lubelskie, Cyfrowe Centrum Serwisowe, Plastics Group, Saint Gobain Group, AVON Cosmetics Polska, and Cementownia Odra. He currently supports the employees in project implementation in his capacity as steering committee member. He participates in numerous international training courses and conferences on IT systems. He took part a number of times in Microsoft Worldwide Partner Conference, Microsoft Partner Summit, Microsoft Dynamics Convergence, Microsoft Inspire.
15.55
16.30
itslearning
itslearning – nowoczesna platforma edukacyjna itslearning – learning management system
zobacz więcejshow details
itslearning to dostawca największej w Europie platformy edukacyjnej, wykorzystywanej przez 7 milionów użytkowników na całym świecie. Jako narzędzie dostępne w modelu chmurowym, itslearning pozwala szkołom i uczelniom dostosowywać proces kształcenia do potrzeb studentów i udostępniać im wszystkie niezbędne zasoby, strategie uczenia się, plany zajęć, czy sprawdziany w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Platforma umożliwia studentom zaangażowanie się w zajęcia i wykorzystanie dostępnych zasobów na wiele różnych sposobów. Dzięki itslearning komunikacja pomiędzy studentem a wykładowcą staje się łatwiejsza a rutynowe zadania ulegają automatyzacji pozostawiając więcej czasu na naukę. itslearning is Europe's largest Learning Management System, used by over 7 million users worldwide. As a cloud-based learning platform, it allows schools and universities to personalize learning and put students at the center by compiling resources, pedagogical strategies, objective-based lesson plans and assessments all in one easy-to-access, central location. The platform provides countless ways for students to engage in lessons and utilize resources, makes student and teacher collaboration and sharing of materials easy, and automates routine tasks so users have more time to focus on what matters — learning.
PrelegenciSpeakers
Coles Wilkinson
Commercial Director
Wilkinson to pasjonat internetowych technologii edukacyjnych oraz Dyrektor ds. Sprzedaży Międzynarodowej w itslearning. Posiada 8 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań e-learningowych do tysięcy studentów i nauczycieli na całym świecie. Wilkinson posiada wykształcenie w obszarze komunikacji z James Madison University in Harrisonburg oraz MBA z College of William and Mary Williamsburg w Viriginia. Wilkinson is a passionate enthusiast of online education technologies and International Sales Director at itslearning. He has 8 years’ experience in providing e-learning solutions for thousands of students and teachers worldwide. Wilkinson holds a degree in communication from James Madison University in Harrisonburg and an MBA from the College of William and Mary Williamsburg in Viriginia.
Inspera
Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów Secure, digital student assessment
zobacz więcejshow details
Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. uczniów. W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. Inspera jest dostarczana jako usługa za pośrednictwem Internetu, a jej wdrożenie sprowadza się do konfiguracji systemu do potrzeb uczelni, rejestracji użytkowników i integracji z uczelnianymi rozwiązaniami IT tj. system dziekanatowy, system antyplagiatowy, czy system pojedynczego logowania (SSO). Inspera is the leader in the international market of solutions enabling secure electronic student examination. In Sweden and in Norway, Inspera is used during the national maturity exams, taken by over 250 thousand students each year. At universities, Inspera enables comprehensive management of the student examination process, regardless of the type or the size of the university. Inspera is provided as an online service and its implementation consists only in the configuration of the system based on the university’s needs, user registration and integration with the university’s IT solutions, i.e. dean’s office system, anti-plagiarism system or single sign-on system.
PrelegenciSpeakers
Lars Willner
Regional Director
16.30
Prezentacje produktów i usług w ramach dwóch ścieżek tematycznychPresentation of products and services in two tracks
16.30
17.30
Konsultacje w podgrupach z ekspertami ds. finansowania i z dostawcami usług i produktówConsultations of ideas for projects with the vendors and funding experts

Termin i miejsceDate and location

9 lutego 2018February 9th 2018
Hotel Sound Garden
WarszawaWarsaw

Akademia Innowacji dla Uczelni odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. w Sound Garden Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18. Udział w Akademii dla przedstawicieli uczelni jest bezpłatny.

Obiekt położony jest na trasie Dworzec Centralny – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy trasach S2 i S8 oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia i Centralna. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dotrzeć samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji chcący zarezerwować nocleg w hotelu Sound Garden mogą skorzystać z preferencyjnych stawek przy rezerwacjach wykonywanych do dnia 29 stycznia 2018 r. po zastosowaniu kodu rabatowego: „AI2020”. Cena pokoju hotelowego wynosi 210 zł + VAT za pokój jednoosobowy oraz 330 zł + VAT za pokój dwuosobowy.

The Academy of Innovation for Universities is to be held on February 9th 2018 at the Sound Garden Hotel in Warsaw, at 18 Zwirki i Wigury Street. The participation is free of charge for university representatives.

The hotel is located in between the Central Train Station and Fryderyk Chopin Airport in Warsaw, close to S2 and S8 highways, and on the way of the City Train connected to West and Central Train Stations. It means that the location is easily accessible by car, by plane or by train.

The conference participants interested in making a reservation at the Sound Garden Hotel are eligible for the discounted reservation fee of 210 net PLN for a single room and 330 net PLN for a double room. The discounted price is valid until 29th of January 2018. Please provide the “AI2020” code upon making your reservations.

KontaktContact

Biuro projektu Akademia Innowacji 2020Office of the Academy of Innovation 2020 project

adres:address:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:phone:

(22) 53 53 712